"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kubernetes Test Uygulama Deployment Adımları – 2

Yaml üzerinden kaynaklarımızı oluşturmak için Apply komutunu kullanacağız, YAML’i elle oluşturabiliriz ancak onu bizim için oluşturmak için dry-run=client kullanabiliriz. Bu işlem karmaşık deploymentları taşımak için şablon olarak kullanılabilir.

kubectl create deployment hello-world \
   --image=gcr.io/google-samples/hello-app:1.0 \
   --dry-run=client -o yaml | more
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  app: hello-world
 name: hello-world
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: hello-world
 strategy: {}
 template:
  metadata:
   creationTimestamp: null
   labels:
    app: hello-world
  spec:
   containers:
   - image: gcr.io/google-samples/hello-app:1.0
    name: hello-app
    resources: {}
status: {}

Deployment işlemini yaml dosyasına yazalım,

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl create deployment hello-world \
   --image=gcr.io/google-samples/hello-app:1.0 \
   --dry-run=client -o yaml > deployment.yaml
root@k8s-c1-cp1:~# 

Yaml dosyasının içeriğini görüntüleyelim, dağıtımın tamanını gösterir.

root@k8s-c1-cp1:~# more deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  app: hello-world
 name: hello-world
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: hello-world
 strategy: {}
 template:
  metadata:
   creationTimestamp: null
   labels:
    app: hello-world
  spec:
   containers:
   - image: gcr.io/google-samples/hello-app:1.0
    name: hello-app
    resources: {}
status: {}
root@k8s-c1-cp1:~# 

Deploymenti yaml dosyamızı kullanarak oluşturalım,

kubectl apply -f deployment.yaml
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl apply -f deployment.yaml
deployment.apps/hello-world created
root@k8s-c1-cp1:~# 

Servis için yaml oluşturalım,

kubectl expose deployment hello-world \
   --port=80 --target-port=8080 \
   --dry-run=client -o yaml | more
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  app: hello-world
 name: hello-world
spec:
 ports:
 - port: 80
  protocol: TCP
  targetPort: 8080
 selector:
  app: hello-world
status:
 loadBalancer: {}

Servis yaml manifestosunu bir dosyaya yazalım,

kubectl expose deployment hello-world \
   --port=80 --target-port=8080 \
   --dry-run=client -o yaml > service.yaml 

Yaml dosyasının içeriği Servis tanımını gösterir,

root@k8s-c1-cp1:~# more service.yaml 

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  app: hello-world
 name: hello-world
spec:
 ports:
 - port: 80
  protocol: TCP
  targetPort: 8080
 selector:
  app: hello-world
status:
 loadBalancer: {}
root@k8s-c1-cp1:~# 

Servisi ilgili yaml dosyasını kullanarak oluşturalım,

kubectl apply -f service.yaml 

Mevcut durumumuzu, Deployment, ReplicaSet, Poda ve servislere göz gezdirelim.

kubectl get all
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get all
NAME                READY  STATUS  RESTARTS  AGE
pod/hello-world-5457b44555-96dxx  1/1   Running  0     2m36s

NAME         TYPE    CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)  AGE
service/hello-world  ClusterIP  10.105.238.150  <none>    80/TCP  31s
service/kubernetes  ClusterIP  10.96.0.1    <none>    443/TCP  11h

NAME             READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
deployment.apps/hello-world  1/1   1      1      2m36s

NAME                   DESIRED  CURRENT  READY  AGE
replicaset.apps/hello-world-5457b44555  1     1     1    2m36s
root@k8s-c1-cp1:~# 

Scale up ile deploymentımızı code içerisinde genişletelim,

vi deployment.yaml
Change spec.replicas from 1 to 20
   replicas: 20

İlgili datayı kaydedip çıkalım. Apply ile Deploymentımızı güncelleyelim.

kubectl apply -f deployment.yaml

Ve deploymentımız mevcut yapılandırılmasını kontrol edelim 20/20 olarak replicasetimizi görmeliyiz.

kubectl get deployment hello-world
kubectl get pods | more 
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get deployment hello-world
NAME     READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
hello-world  20/20  20      20     5m25s
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get pods | more 
NAME              READY  STATUS  RESTARTS  AGE
hello-world-5457b44555-2m2p5  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-5crqx  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-62ns7  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-6ztvd  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-7c6qq  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-7w4fn  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-8v7q4  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-96dxx  1/1   Running  0     5m29s
hello-world-5457b44555-9lhkh  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-cm2nq  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-flp2z  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-fz25s  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-fz5vn  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-g2hk6  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-gh8bt  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-jrz86  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-ps488  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-sskgr  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-t5tzb  1/1   Running  0     33s
hello-world-5457b44555-zjzfz  1/1   Running  0     33s
root@k8s-c1-cp1:~# 

Http request atarak Load Balancing hizmetinin nasıl çalıştığını gözlemleyelim,

kubectl get service hello-world
curl http://$SERVICEIP:PORT
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get service hello-world
NAME     TYPE    CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)  AGE
hello-world  ClusterIP  10.105.238.150  <none>    80/TCP  5m41s
root@k8s-c1-cp1:~# curl http://10.105.238.150
Hello, world!
Version: 1.0.0
Hostname: hello-world-5457b44555-5crqx
root@k8s-c1-cp1:~# curl http://10.105.238.150
Hello, world!
Version: 1.0.0
Hostname: hello-world-5457b44555-sskgr
root@k8s-c1-cp1:~# curl http://10.105.238.150
Hello, world!
Version: 1.0.0
Hostname: hello-world-5457b44555-5crqx
root@k8s-c1-cp1:~# curl http://10.105.238.150
Hello, world!
Version: 1.0.0
Hostname: hello-world-5457b44555-gh8bt
root@k8s-c1-cp1:~# curl http://10.105.238.150
Hello, world!
Version: 1.0.0
Hostname: hello-world-5457b44555-g2hk6
root@k8s-c1-cp1:~# curl http://10.105.238.150
Hello, world!
Version: 1.0.0
Hostname: hello-world-5457b44555-zjzfz
root@k8s-c1-cp1:~# 

Kubectl ile kaynakları anında düzenleyebilirz ancak bu yaml ımıza hemen yansımaz ancak bu değişiklik etcd de kalıcıdır. Cluster deposunda test için 20 yi 30 olarak güncelleyelim,

kubectl edit deployment hello-world

Deployment 20 den 30 a yükseltilmiş ve 30 adet pod oluşmuştur,

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get deployment hello-world
NAME     READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
hello-world  30/30  30      30     13m
root@k8s-c1-cp1:~# 

Ayrıca scale kullanarak depyloymenti ölçeklendirebiliriz,

kubectl scale deployment hello-world --replicas=40
kubectl get deployment hello-world
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl scale deployment hello-world --replicas=40
deployment.apps/hello-world scaled
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get deployment hello-world
NAME     READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
hello-world  40/40  40      40     14m
root@k8s-c1-cp1:~# 

Deploymenti silip, her şeyi kaldıralım,

kubectl delete deployment hello-world
kubectl delete service hello-world
kubectl get all
oot@k8s-c1-cp1:~# kubectl delete deployment hello-world
deployment.apps "hello-world" deleted
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl delete service hello-world
service "hello-world" deleted
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get all
NAME         TYPE    CLUSTER-IP  EXTERNAL-IP  PORT(S)  AGE
service/kubernetes  ClusterIP  10.96.0.1  <none>    443/TCP  11h
root@k8s-c1-cp1:~# 

Başka yazımızda görüşmek üzere,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir