"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etki Alanınızdaki Parola Süresi Dolan Kullanıcıları Erken Bilgilendirme

Tek gereksinim, AD’de depolanan bilgileri sorgulayabilmek için Active Directory Powershell modülüne ihtiyacınız olmasıdır. Ayrıca, e-posta gönder parametresini kullanmayı planlıyorsanız, kendi smtp sunucunuzdan gönderebilmek için 88-92 satırlarını değiştirmeniz gerekecektir.

Function Get-PasswordExpirationDate {
#requires -Module ActiveDirectory
<#
.EXAMPLE
  Get-PasswordExpirationDate 15
 
.EXAMPLE
  Get-PasswordExpirationDate -DaysWithinExpiration 10 -SendEmail
 
.EXAMPLE
  Get-PasswordExpirationDate -SamAccountName Username1, username2
 
#>
 
  [CmdletBinding(DefaultParameterSetName="AllAccounts")]
  param(
    [Parameter(
      Position = 0,
      Mandatory = $false,
      ParameterSetName = "AllAccounts"
    )]
    [ValidateRange(1,365)]
    [int]    $DaysWithinExpiration = 10,
 
 
    [Parameter(
      Mandatory = $false,
      ParameterSetName = "AllAccounts"
    )]
    [switch]  $SendEmail,
 
 
    [Parameter(
      Mandatory = $false,
      ParameterSetName = "SpecificAccounts",
      ValueFromPipeline=$true,
      ValueFromPipelineByPropertyName=$true
      )]
    [string[]] $SamAccountName
  )
 
  BEGIN {}
 
  PROCESS {
    #Calculating the expired date from the domain's default password policy. -- Do Not Modify --
    $MaxPwdAge  = (Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy).MaxPasswordAge.Days
    $expiredDate = (Get-Date).addDays(-$MaxPwdAge)
 
    #Calculating the number of days until you would like to begin notifying the users. -- Do Not Modify --
    $emailDate = (Get-Date).addDays(-($MaxPwdAge - $DaysWithinExpiration))
 
    #Since specific accounts were specified we'll output their password expiration dates regardless if they are within the expiration date
    if ($PSBoundParameters.ContainsKey("SamAccountName")) {
      foreach ($User in $SamAccountName) {
        try {
          $ADObject = Get-ADUser $User -Properties PasswordNeverExpires, PasswordLastSet, EmailAddress
          if ($ADObject.PasswordNeverExpires -eq $true) {
            $DaysUntilExpired = "NeverExpire"
           } else {
            $DaysUntilExpired = $ADObject.PasswordLastSet - $ExpiredDate | select -ExpandProperty Days
          }
          [PSCustomObject]@{
            SamAccountName  = $ADObject.samaccountname.toLower()
            PasswordLastSet = $ADObject.PasswordLastSet
            DaysUntilExpired = $DaysUntilExpired
            EmailAddress   = $ADObject.EmailAddress
          }
        } catch {
          Write-Error $_.Exception.Message
        }
      }
    } else {
      $ExpiredAccounts = Get-ADUser -Filter {(PasswordLastSet -lt $EmailDate) -and (PasswordLastSet -gt $ExpiredDate) -and (PasswordNeverExpires -eq $false) -and (Enabled -eq $true)} -Properties PasswordNeverExpires, PasswordLastSet, EmailAddress
      foreach ($ADObject in $ExpiredAccounts) {
        try {
          $DaysUntilExpired = $ADObject.PasswordLastSet - $ExpiredDate | select -ExpandProperty Days
          if ($PSBoundParameters.ContainsKey("SendEmail") -and $null -ne $ADObject.EmailAddress) {
            #Setting up email parameters to send a notification email to the user
            $From    = "test@babur.com"
            $Subject  = "Parola süreniz " + $DaysUntilExpired + " gün içinde dolacak."
            $Body    = "Merhaba,`n`n Bu mail parola süreniz " + $DaysUntilExpired + " gün içinde dolacağı için tarafınıza iletilmiştir.`n`nLütfen hizmet kesintisi yaşamamak adına parolanızı değiştiriniz..`n`nTeşekkürler,`nBilgi Teknolojileri Departmanı"
            $smtpServer = "mail.babur.com"
            #$CC    = "cc1@babur.com", "cc2@babur.com"
 
            Send-MailMessage -To $($ADObject.EmailAddress) -From $From -Subject $Subject -BodyAsHtml $Body -SmtpServer $SmtpServer #-Priority High -Cc $CC
          }
          [PSCustomObject]@{
            SamAccountName  = $ADObject.samaccountname.toLower()
            PasswordLastSet = $ADObject.PasswordLastSet
            DaysUntilExpired = $DaysUntilExpired
            EmailAddress   = $ADObject.EmailAddress
          }
        } catch {
          Write-Error $_.Exception.Message
        }
      }
    }
  }
 
  END {}
 
}
get-PasswordExpirationDate -DaysWithinExpiration 10 -SendEmail
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir