"Enter"a basıp içeriğe geçin

phpIPAM Kurulumu / Ubuntu

Last updated on 22 Şubat 2022

phpIPAM, açık kaynaklı bir php tabanlı web IP adresi yönetim uygulamasıdır (IPAM). Amacı, hafif, modern ve kullanışlı IP adresi yönetimi sağlamaktır. phpIPAM, MySQL veritabanı arka ucunu ve jQuery kitaplıklarını, Ajax ve HTML5/CSS3 özelliklerini kullanır.

phpIPAM, phpIPAM’yi kurabilmemiz ve konfigüre edebilmemiz için kurmamız gereken bir dizi bağımlılığa sahiptir. Bunlar:

 1. MySQL / MariaDB server
 2. php / php-fpm for nginx
 3. php modules
 4. Apache / nginx web server
 5. phpIPAM domain – ipam.example.com (kendi domaininiz ile güncelleyebilirsiniz)

MariaDB kurulumu

sudo apt update
sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Mariadb hizmetinin başlatıldığından ve açılışta başlayacak şekilde ayarlandığından emin olun:

sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb

Root parola ayarlayarak DB sunucusunun güvenliğini sağlayalım:

sudo mysql_secure_installation

Veritabanı kurulumu ve kurulumu tamamlandıktan sonra, phpipam kullanıcısı için bir veritabanı oluşturun:

sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE phpipam;
GRANT ALL ON phpipam.* TO phpipam@localhost IDENTIFIED BY '161*ewq$49';
FLUSH PRIVILEGES;
QUIT;

PHP ve gerekli modülleri kurun

Sonraki aşama php ve gerekli modüllerin kurulumudur. Aşağıdaki komutları çalıştırın:

sudo apt update 
sudo apt -y install php php-{mysql,curl,gd,intl,pear,imap,memcache,pspell,tidy,xmlrpc,mbstring,gmp,json,xml,fpm}

phpIPAM’yi Ubuntu 20.04/18.04 Linux’a yükleyin

Github’dan phpIPAM indireceğiz. Önce git’i yükleyin:

sudo apt -y install git

github’dan phpIPAM kodunu klonlayın

sudo git clone --recursive https://github.com/phpipam/phpipam.git /var/www/html/phpipam

Klon dizinine geçiş yapın.

cd /var/www/html/phpipam

Ayrıca phpipam’ı resmi Sourceforge deposundan indirebilir ve web sunucusu dizininize çıkarabilirsiniz.

https://sourceforge.net/projects/phpipam/

Ubuntu 20.04/18.04’te phpIPAM’yi yapılandırın

Çalışma dizininizi /var/www/html/phpipam olarak değiştirin ve config.dist.php dosyasını config.php olarak kopyalayın, ardından düzenleyin.

sudo cp config.dist.php config.php

Adım 1’de eklendiği gibi veritabanı kimlik bilgilerini yapılandırmak için dosyayı düzenleyin:

$ sudo vim config.php
/**
* database connection details
******************************/
$db['host'] = 'localhost';
$db['user'] = 'phpipam';
$db['pass'] = '161*ewq$49';
$db['name'] = 'phpipam';
$db['port'] = 3306;

Seçenek 1: Apache Web Sunucusunu Kullanma

Apache web sunucusunu kullanmak istiyorsanız, önce şunu kullanarak kurun:

sudo systemctl stop nginx && sudo systemctl disable nginx
sudo apt -y install apache2
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

apache php modülünü kurun:

sudo apt -y install libapache2-mod-php php-curl php-xmlrpc php-intl php-gd

Apache phpipam yapılandırmasını ekleyin:

sudo vim /etc/apache2/sites-available/phpipam.conf

İşte içerikler:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin admin@example.com
  DocumentRoot "/var/www/html/phpipam"
  ServerName ipam.example.com
  ServerAlias www.ipam.example.com
  <Directory "/var/www/html/phpipam">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
  ErrorLog "/var/log/apache2/phpipam-error_log"
  CustomLog "/var/log/apache2/phpipam-access_log" combined
</VirtualHost>

Dizin izinlerini ayarlayın:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html

Siteyi etkinleştir:

sudo a2ensite phpipam

Yapılacak değişiklikler için Apache sunucusunu yeniden başlatın.

sudo systemctl restart apache2

Seçenek 2: Nginx Web sunucusunu kullanma (Seçenek 1’de apache’yi seçtiyseniz ve yapılandırdıysanız atlayın)

Komutu kullanarak nginx’i yükleyin:

sudo systemctl stop apache2 && sudo systemctl disable apache2
sudo apt -y install nginx

nginx’i yapılandırın:

sudo vim /etc/nginx/conf.d/phpipam.conf

İçerik ekle:

server {
  listen    80;
  # root directory
  server_name ipam.example.com www.ipam.example.com;
  index    index.php;
  root  /var/www/html/phpipam;


  location / {
      try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
    }

  location ~ \.php$ {
      try_files $uri =404;
      fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
       fastcgi_pass  unix:/run/php/php-fpm.sock;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      fastcgi_index index.php;
      include fastcgi_params;
    }

 }

/var/www/ dizininin sahipliğini www-data kullanıcısı ve grubu olarak değiştirin.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
sudo systemctl restart nginx

Adım 5: Ubuntu 20.04/18.04’te phpIPAM Kurulumunu Tamamlayın

http://ipam.example.com adresini ziyaret ederek yükleme işlemini başlatın, ipam.example.com’u geçerli alan adınızla değiştirin. URL, yapılandırmanıza bağlı olarak DNS adı yerine http://domain.com/phpipam veya IP Adresi de olabilir.

http://ipam.example.com

Açılan sayfa üzerinden “New phpipam installation” seçeneğini seçelim,

Veritabanı oluşturduğumuz için “MySQL import instructions” ile devam edeceğiz.

Bu, SQL dosyasını içe aktarma komutunu verir.

sudo mysql -u root -p phpipam < /var/www/html/phpipam/db/SCHEMA.sql

Otomatik veritabanı kurulumu için aşağıdaki gibi ayarlayın.

DB username ve parola bilgilerini aşağıya yazip Install phpipam database seçenğini seçelim.

Başarılı kurulumda, yönetici oturum açma işlemi gerçekeleşecektir.

Web browserdan default erişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Username: admin
Password: ipamadmin

Kaynak;

https://phpipam.net/
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir