"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kubernetes Test Uygulama Deployment Adımları – 1

Cluster üzerinde uygulama dağıtımını adımlarını örnekler ile ele alalım, kubectl create deployment komutu ile bir imajın replicasını deployment ederiz. Burada kullanılan hello-world containeri Google Container registry üzerinden alınmaktadır.

kubectl create deployment hello-world --image=gcr.io/google-samples/hello-app:1.0
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl create deployment hello-world --image=gcr.io/google-samples/hello-app:1.0
deployment.apps/hello-world created
root@k8s-c1-cp1:~# 

Bir tane de Cluster tarafından yönetilmeyen “bare” pod deploy edelim,

kubectl run hello-world-pod --image=gcr.io/google-samples/hello-app:1.0
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl run hello-world-pod --image=gcr.io/google-samples/hello-app:1.0
pod/hello-world-pod created
root@k8s-c1-cp1:~# 

Deploymentin tek bir kopya oluşturduğunu görelim ve ayrıca bu bare imajın oluşturulup, oluşturulmadığını da teyit edelim, iki adet pod görmeliyiz.. Cluster tarafından yönetilen pod, uniqe bir tanıma sahiptir. Bare pod ise basit şekilde öylece ismi yazacaktır.

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get pods
NAME              READY  STATUS  RESTARTS  AGE
hello-world-5457b44555-7knkk  1/1   Running  0     2m17s
hello-world-pod        1/1   Running  0     68s
root@k8s-c1-cp1:~# 
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get pods -o wide
NAME              READY  STATUS  RESTARTS  AGE   IP        NODE    NOMINATED NODE  READINESS GATES
hello-world-5457b44555-7knkk  1/1   Running  0     3m20s  192.168.131.14  c1-node2  <none>      <none>
hello-world-pod        1/1   Running  0     2m11s  192.168.206.80  c1-node3  <none>      <none>
root@k8s-c1-cp1:~# 

Kubernetesin container orchestrator olduğunu ve nodlarda containerlar başlatıldığını unutmayalım. Node üzerine ssh ile bağlanıp birde node üzerinden testlerimizi yapalım.

Containerd üzerinde çalışan konteynırların listelesini almak için crictl kullanılır.

https://kubernetes.io/docs/tasks/debug-application-cluster/crictl
sudo crictl --runtime-endpoint unix:///run/containerd/containerd.sock ps
root@c1-node1:~# sudo crictl --runtime-endpoint unix:///run/containerd/containerd.sock ps
CONTAINER      IMAGE        CREATED       STATE        NAME        ATTEMPT       POD ID
4a4b0da73a559    7a71aca7b60fc    10 hours ago    Running       calico-node     0          6180625bb78e5
e076d3ae0e85d    2025ac44bb2b3    10 hours ago    Running       kube-proxy     0          1ab276b0f7b87
root@c1-node1:~# 

Docker da ise bildiğiniz üzere docker ps kullanılır.

docker ps

Tekrardan Control-plane noduna giriş yapalım,

Uygulamalarımızda bir şeyler ters gitti ve podumuzda başlamıyor. Bu sorunu giderme için loglarımızı incelememiz gerekmektedir. Bu işlem için,

kubectl logs hello-world-pod

Podun içerisinde bir işlem başlatmak için ise exec prosesi çalıştırılmalıdır.

kubectl exec -it hello-world-pod -- /bin/sh
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl exec -it hello-world-pod -- /bin/sh
/ # hostname
hello-world-pod
/ # ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: tunl0@NONE: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN qlen 1000
  link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
4: eth0@if21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1480 qdisc noqueue state UP 
  link/ether 52:e5:c4:62:f5:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.206.80/32 scope global eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::50e5:c4ff:fe62:f525/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever
/ # exit
root@k8s-c1-cp1:~# 

İlk kubectl bizim yürüttüğümüz konuşlandırmayı oluşturdu, yaptığımız işlem ile ilk deployment bizim için oluşturuldu. Deploymentlar ReplicaSetlerden oluşturulur.

kubectl describe deployment hello-world | more
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl describe deployment hello-world | more
Name:          hello-world
Namespace:       default
CreationTimestamp:   Wed, 16 Mar 2022 18:34:43 +0000
Labels:         app=hello-world
Annotations:      deployment.kubernetes.io/revision: 1
Selector:        app=hello-world
Replicas:        1 desired | 1 updated | 1 total | 1 available | 0 unavailable
StrategyType:      RollingUpdate
MinReadySeconds:    0
RollingUpdateStrategy: 25% max unavailable, 25% max surge
Pod Template:
 Labels: app=hello-world
 Containers:
  hello-app:
  Image:    gcr.io/google-samples/hello-app:1.0
  Port:     <none>
  Host Port:  <none>
  Environment: <none>
  Mounts:    <none>
 Volumes:    <none>
Conditions:
 Type      Status Reason
 ----      ------ ------
 Available   True  MinimumReplicasAvailable
 Progressing  True  NewReplicaSetAvailable
OldReplicaSets: <none>
NewReplicaSet:  hello-world-5457b44555 (1/1 replicas created)
Events:
 Type  Reason       Age  From          Message
 ----  ------       ---- ----          -------
 Normal ScalingReplicaSet 23m  deployment-controller Scaled up replica set hello-world-5457b44555 to 1
root@k8s-c1-cp1:~# 

ReplicaSetler podları oluşturur. Çıktıyı kontrol edelim, Name, Controlled By, Replicas, Pod Template ve Events bilgilerini aşağıdaki komut ile kontrol edebiliriz.

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl describe replicaset hello-world | more
Name:      hello-world-5457b44555
Namespace:   default
Selector:    app=hello-world,pod-template-hash=5457b44555
Labels:     app=hello-world
        pod-template-hash=5457b44555
Annotations:  deployment.kubernetes.io/desired-replicas: 1
        deployment.kubernetes.io/max-replicas: 2
        deployment.kubernetes.io/revision: 1
Controlled By: Deployment/hello-world
Replicas:    1 current / 1 desired
Pods Status:  1 Running / 0 Waiting / 0 Succeeded / 0 Failed
Pod Template:
 Labels: app=hello-world
      pod-template-hash=5457b44555
 Containers:
  hello-app:
  Image:    gcr.io/google-samples/hello-app:1.0
  Port:     <none>
  Host Port:  <none>
  Environment: <none>
  Mounts:    <none>
 Volumes:    <none>
Events:
 Type  Reason      Age  From          Message
 ----  ------      ---- ----          -------
 Normal SuccessfulCreate 24m  replicaset-controller Created pod: hello-world-5457b44555-7knkk

root@k8s-c1-cp1:~# 

Name, Node, Status, Controlled By, IPs, Contaners, ve Event bilgilerini ise aşağıdaki şekilde kontrol ederiz.

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl describe pod hello-world-5457b44555-7knkk | more
Name:     hello-world-5457b44555-7knkk
Namespace:  default
Priority:   0
Node:     c1-node2/172.22.17.202
Start Time:  Wed, 16 Mar 2022 18:34:43 +0000
Labels:    app=hello-world
       pod-template-hash=5457b44555
Annotations: cni.projectcalico.org/containerID: 333ff93c30077116ff804570ea18a4d53cbe4c9a941994c57bcb8a843a78e29a
       cni.projectcalico.org/podIP: 192.168.131.14/32
       cni.projectcalico.org/podIPs: 192.168.131.14/32
Status:    Running
IP:      192.168.131.14
IPs:
 IP:      192.168.131.14
Controlled By: ReplicaSet/hello-world-5457b44555
Containers:
 hello-app:
  Container ID:  containerd://95b88dabfb92a432df219639d3078508fd25dcb849948589406aab10d8a45713
  Image:     gcr.io/google-samples/hello-app:1.0
  Image ID:    gcr.io/google-samples/hello-app@sha256:88b205d7995332e10e836514fbfd59ecaf8976fc15060cd66e85cdcebe7fb356
  Port:      <none>
  Host Port:   <none>
  State:     Running
   Started:   Wed, 16 Mar 2022 18:34:44 +0000
  Ready:     True
  Restart Count: 0
  Environment:  <none>
  Mounts:
   /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount from kube-api-access-r5p8g (ro)
Conditions:
 Type       Status
 Initialized    True 
 Ready       True 
 ContainersReady  True 
 PodScheduled   True 
Volumes:
 kube-api-access-r5p8g:
  Type:          Projected (a volume that contains injected data from multiple sources)
  TokenExpirationSeconds: 3607
  ConfigMapName:      kube-root-ca.crt
  ConfigMapOptional:    <nil>
  DownwardAPI:       true
QoS Class:          BestEffort
Node-Selectors:       <none>
Tolerations:         node.kubernetes.io/not-ready:NoExecute op=Exists for 300s
               node.kubernetes.io/unreachable:NoExecute op=Exists for 300s
Events:
 Type  Reason   Age  From        Message
 ----  ------   ---- ----        -------
 Normal Scheduled 30m  default-scheduler Successfully assigned default/hello-world-5457b44555-7knkk to c1-node2
 Normal Pulled   30m  kubelet      Container image "gcr.io/google-samples/hello-app:1.0" already present on machine
 Normal Created  30m  kubelet      Created container hello-app
 Normal Started  30m  kubelet      Started container hello-app
root@k8s-c1-cp1:~# 

Deploymentı, servis olarak gösterelim. Podumuzda 8080 üzerinde çalışan bir uygulamaya bağlanarak hizmetimizi 80 numaralı portumuzdan yayımlayalım.

Port – Internal CLuster port, Servis portudur. Cluster kaynağında bu port bilgisini göstereceğiz.
TargetPort – Podun servis portudur, uygulamamızın.

kubectl expose deployment hello-world \
   --port=80 \
   --target-port=8080
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl expose deployment hello-world \
   --port=80 \
   --target-port=8080
service/hello-world exposed
root@k8s-c1-cp1:~# 

Cluster-IP ve Portları kontrol edelim. Bu servise Clusterin içinden erişeceğimiz IP bilgisi yansıyacaktır.

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get service hello-world
NAME     TYPE    CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)  AGE
hello-world  ClusterIP  10.104.148.127  <none>    80/TCP  16s
root@k8s-c1-cp1:~# 

Describe ile servisimiz hakkında detaylı bilgi alamızı sağlayalım. Endpoints IP:Port ile eşleşen her pod bilgisini gösterir. Şuan tek bir tane gösterilmektedir çünkü replika sayısı bir olarak tanımlıdır. Artırma işlemini gerçekleştirip kontrol ettiğimizde daha fazla Endpoint eklenecektir.

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl describe service hello-world
Name:       hello-world
Namespace:     default
Labels:      app=hello-world
Annotations:    <none>
Selector:     app=hello-world
Type:       ClusterIP
IP Family Policy: SingleStack
IP Families:    IPv4
IP:        10.104.148.127
IPs:        10.104.148.127
Port:       <unset> 80/TCP
TargetPort:    8080/TCP
Endpoints:     192.168.131.14:8080
Session Affinity: None
Events:      <none>
root@k8s-c1-cp1:~# 

Cluster içinde bulunan servise erişelim,

curl http://$SERVCIEIP:$PORT
root@k8s-c1-cp1:~# curl http://192.168.131.14:8080
Hello, world!
Version: 1.0.0
Hostname: hello-world-5457b44555-7knkk
root@k8s-c1-cp1:~# 

Sorun giderme için yararlı olan bir poda doğrudan erişelim,

kubectl get endpoints hello-world
curl http://$ENDPOINT:$TARGETORT

Deploymentlarımız için yaml veya json çıktısı oluşturmak için kubectl kullanımı, Bu işlem runtime bilgilerini ve yapılandırma yönetimi için faydalı olabilecek bilgileri içerir,

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get deployment hello-world -o yaml | more
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 annotations:
  deployment.kubernetes.io/revision: "1"
 creationTimestamp: "2022-03-16T18:34:43Z"
 generation: 1
 labels:
  app: hello-world
 name: hello-world
 namespace: default
 resourceVersion: "56133"
 uid: d57c4b44-2194-41b9-9034-6f330605f0a9
spec:
 progressDeadlineSeconds: 600
 replicas: 1
 revisionHistoryLimit: 10
 selector:
  matchLabels:
   app: hello-world
 strategy:
  rollingUpdate:
   maxSurge: 25%
   maxUnavailable: 25%
  type: RollingUpdate
 template:
  metadata:
   creationTimestamp: null
   labels:
    app: hello-world
  spec:
   containers:
   - image: gcr.io/google-samples/hello-app:1.0
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    name: hello-app
    resources: {}
    terminationMessagePath: /dev/termination-log
    terminationMessagePolicy: File
   dnsPolicy: ClusterFirst
   restartPolicy: Always
   schedulerName: default-scheduler
   securityContext: {}
   terminationGracePeriodSeconds: 30
status:
 availableReplicas: 1
 conditions:
 - lastTransitionTime: "2022-03-16T18:34:44Z"
  lastUpdateTime: "2022-03-16T18:34:44Z"
  message: Deployment has minimum availability.
  reason: MinimumReplicasAvailable
  status: "True"
  type: Available
 - lastTransitionTime: "2022-03-16T18:34:43Z"
  lastUpdateTime: "2022-03-16T18:34:44Z"
  message: ReplicaSet "hello-world-5457b44555" has successfully progressed.
  reason: NewReplicaSetAvailable
  status: "True"
  type: Progressing
 observedGeneration: 1
 readyReplicas: 1
 replicas: 1
 updatedReplicas: 1
root@k8s-c1-cp1:~# 
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get deployment hello-world -o json | more
{
"apiVersion": "apps/v1",
"kind": "Deployment",
"metadata": {
"annotations": {
"deployment.kubernetes.io/revision": "1"
},
"creationTimestamp": "2022-03-16T18:34:43Z",
"generation": 1,
"labels": {
"app": "hello-world"
},
"name": "hello-world",
"namespace": "default",
"resourceVersion": "56133",
"uid": "d57c4b44-2194-41b9-9034-6f330605f0a9"
},
"spec": {
"progressDeadlineSeconds": 600,
"replicas": 1,
"revisionHistoryLimit": 10,
"selector": {
"matchLabels": {
"app": "hello-world"
}
},
"strategy": {
"rollingUpdate": {
"maxSurge": "25%",
"maxUnavailable": "25%"
},
"type": "RollingUpdate"
},
"template": {
"metadata": {
"creationTimestamp": null,
"labels": {
"app": "hello-world"
}
},
"spec": {
"containers": [
{
"image": "gcr.io/google-samples/hello-app:1.0",
"imagePullPolicy": "IfNotPresent",
"name": "hello-app",
"resources": {},
"terminationMessagePath": "/dev/termination-log",
"terminationMessagePolicy": "File"
}
],
"dnsPolicy": "ClusterFirst",
"restartPolicy": "Always",
"schedulerName": "default-scheduler",
"securityContext": {},
"terminationGracePeriodSeconds": 30
}
}
},
"status": {
"availableReplicas": 1,
"conditions": [
{
"lastTransitionTime": "2022-03-16T18:34:44Z",
"lastUpdateTime": "2022-03-16T18:34:44Z",
"message": "Deployment has minimum availability.",
"reason": "MinimumReplicasAvailable",
"status": "True",
"type": "Available"
},
{
"lastTransitionTime": "2022-03-16T18:34:43Z",
"lastUpdateTime": "2022-03-16T18:34:44Z",
"message": "ReplicaSet \"hello-world-5457b44555\" has successfully progressed.",
"reason": "NewReplicaSetAvailable",
"status": "True",
"type": "Progressing"
}
],
"observedGeneration": 1,
"readyReplicas": 1,
"replicas": 1,
"updatedReplicas": 1
}
}
root@k8s-c1-cp1:~#

Deployment, replicaset ve podlarımızı silelim, Cluster tarafından yönetilmeyen bare türü podumuzu manuel silmemiz gerekmektedir,

kubectl get all
kubectl delete service hello-world
kubectl delete deployment hello-world
kubectl delete pod hello-world-pod
kubectl get all
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get all
NAME                READY  STATUS  RESTARTS  AGE
pod/hello-world-5457b44555-7knkk  1/1   Running  0     43m
pod/hello-world-pod        1/1   Running  0     42m

NAME         TYPE    CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)  AGE
service/hello-world  ClusterIP  10.104.148.127  <none>    80/TCP  9m16s
service/kubernetes  ClusterIP  10.96.0.1    <none>    443/TCP  10h

NAME             READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
deployment.apps/hello-world  1/1   1      1      43m

NAME                   DESIRED  CURRENT  READY  AGE
replicaset.apps/hello-world-5457b44555  1     1     1    43m
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl delete service hello-world
service "hello-world" deleted
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl delete deployment hello-world
deployment.apps "hello-world" deleted
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl delete pod hello-world-pod
pod "hello-world-pod" deleted
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get all
NAME         TYPE    CLUSTER-IP  EXTERNAL-IP  PORT(S)  AGE
service/kubernetes  ClusterIP  10.96.0.1  <none>    443/TCP  10h
root@k8s-c1-cp1:~# 

Devamını bir sonraki yazımızda devam edelim,

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir