Kubernetes Cluster ile Çalışma

Cluster hakkında bilgi almak ve incelemek için aşağıdaki komutu kullanacağız, Hangi cluster üzerinde çalıştığımız hakkında da bilgi almamıza faydalı olacaktır,

root@kkubectl cluster-info

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl cluster-info
Kubernetes control plane is running at https://172.22.17.200:6443
CoreDNS is running at https://172.22.17.200:6443/api/v1/namespaces/kube-system/services/kube-dns:dns/proxy

To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.
root@k8s-c1-cp1:~# 

Sık kullanacağımız en önemli işlemlerden bir tanesi.. Nodeların durumunu, sürümlerini gözlemlememize yardımcı olacak,

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get nodes
NAME     STATUS  ROLES         AGE  VERSION
c1-node1   Ready  worker         9h  v1.22.4
c1-node2   Ready  worker         8h  v1.22.4
c1-node3   Ready  worker         8h  v1.22.4
k8s-c1-cp1  Ready  control-plane,master  9h  v1.22.4
root@k8s-c1-cp1:~# 

Bir cluster hakkında daha fazla bilgi (çıktı) almak için kullanabiliriz. Clusterdaki her node hakkında bilgi verir.

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get nodes -o wide
NAME     STATUS  ROLES         AGE  VERSION  INTERNAL-IP   EXTERNAL-IP  OS-IMAGE    KERNEL-VERSION   CONTAINER-RUNTIME
c1-node1   Ready  worker         9h  v1.22.4  172.22.17.201  <none>    Ubuntu 21.04  5.11.0-49-generic  containerd://1.5.5
c1-node2   Ready  worker         8h  v1.22.4  172.22.17.202  <none>    Ubuntu 21.04  5.11.0-49-generic  containerd://1.5.5
c1-node3   Ready  worker         8h  v1.22.4  172.22.17.203  <none>    Ubuntu 21.04  5.11.0-49-generic  containerd://1.5.5
k8s-c1-cp1  Ready  control-plane,master  9h  v1.22.4  172.22.17.200  <none>    Ubuntu 21.04  5.11.0-49-generic  containerd://1.5.5
root@k8s-c1-cp1:~# 

Cluster üzerinde çalışan podların listesini alır. Eğer herhangi çalışan bir pod yok ise aşağıdaki şekilde çıktı verir.

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get pods 
No resources found in default namespace.
root@k8s-c1-cp1:~# 

Sistem bölümlerinin listesini almak ve namespace, kaynaklar ile birlikte gruplandırılmış halini gösterir,

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get pods --namespace kube-system
NAME                    READY  STATUS  RESTARTS  AGE
calico-kube-controllers-6fd7b9848d-plnz5  1/1   Running  0     9h
calico-node-9k9pm             1/1   Running  0     8h
calico-node-gr575             1/1   Running  0     9h
calico-node-tqtjx             1/1   Running  0     9h
calico-node-zth86             1/1   Running  0     8h
coredns-78fcd69978-v4cvf          1/1   Running  0     9h
coredns-78fcd69978-xs8wg          1/1   Running  0     9h
etcd-k8s-c1-cp1              1/1   Running  0     9h
kube-apiserver-k8s-c1-cp1         1/1   Running  0     9h
kube-controller-manager-k8s-c1-cp1     1/1   Running  0     9h
kube-proxy-8lkgg              1/1   Running  0     8h
kube-proxy-h5tz6              1/1   Running  0     9h
kube-proxy-hngcb              1/1   Running  0     8h
kube-proxy-zg89n              1/1   Running  0     9h
kube-scheduler-k8s-c1-cp1         1/1   Running  0     9h
root@k8s-c1-cp1:~# 

Her pod hakkında detaylı bilgi almak için kullanılır,

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get pods --namespace kube-system -o wide
NAME                    READY  STATUS  RESTARTS  AGE  IP        NODE     NOMINATED NODE  READINESS GATES
calico-kube-controllers-6fd7b9848d-plnz5  1/1   Running  0     9h  192.168.84.193  k8s-c1-cp1  <none>      <none>
calico-node-9k9pm             1/1   Running  0     8h  172.22.17.202  c1-node2   <none>      <none>
calico-node-gr575             1/1   Running  0     9h  172.22.17.201  c1-node1   <none>      <none>
calico-node-tqtjx             1/1   Running  0     9h  172.22.17.200  k8s-c1-cp1  <none>      <none>
calico-node-zth86             1/1   Running  0     8h  172.22.17.203  c1-node3   <none>      <none>
coredns-78fcd69978-v4cvf          1/1   Running  0     9h  192.168.84.195  k8s-c1-cp1  <none>      <none>
coredns-78fcd69978-xs8wg          1/1   Running  0     9h  192.168.84.194  k8s-c1-cp1  <none>      <none>
etcd-k8s-c1-cp1              1/1   Running  0     9h  172.22.17.200  k8s-c1-cp1  <none>      <none>
kube-apiserver-k8s-c1-cp1         1/1   Running  0     9h  172.22.17.200  k8s-c1-cp1  <none>      <none>
kube-controller-manager-k8s-c1-cp1     1/1   Running  0     9h  172.22.17.200  k8s-c1-cp1  <none>      <none>
kube-proxy-8lkgg              1/1   Running  0     8h  172.22.17.203  c1-node3   <none>      <none>
kube-proxy-h5tz6              1/1   Running  0     9h  172.22.17.200  k8s-c1-cp1  <none>      <none>
kube-proxy-hngcb              1/1   Running  0     8h  172.22.17.202  c1-node2   <none>      <none>
kube-proxy-zg89n              1/1   Running  0     9h  172.22.17.201  c1-node1   <none>      <none>
kube-scheduler-k8s-c1-cp1         1/1   Running  0     9h  172.22.17.200  k8s-c1-cp1  <none>      <none>
root@k8s-c1-cp1:~# 

Tüm namespace üzerinde çalışan her şeyin bilgisini almak için kullanılır. Podlara ek olarak servisler, daemonsetler, deploymentlar ve replicasetleri gösterir.

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl get all --all-namespaces | more
NAMESPACE   NAME                      READY  STATUS  RESTARTS  AGE
kube-system  pod/calico-kube-controllers-6fd7b9848d-plnz5  1/1   Running  0     9h
kube-system  pod/calico-node-9k9pm             1/1   Running  0     8h
kube-system  pod/calico-node-gr575             1/1   Running  0     9h
kube-system  pod/calico-node-tqtjx             1/1   Running  0     9h
kube-system  pod/calico-node-zth86             1/1   Running  0     8h
kube-system  pod/coredns-78fcd69978-v4cvf          1/1   Running  0     9h
kube-system  pod/coredns-78fcd69978-xs8wg          1/1   Running  0     9h
kube-system  pod/etcd-k8s-c1-cp1              1/1   Running  0     9h
kube-system  pod/kube-apiserver-k8s-c1-cp1         1/1   Running  0     9h
kube-system  pod/kube-controller-manager-k8s-c1-cp1     1/1   Running  0     9h
kube-system  pod/kube-proxy-8lkgg              1/1   Running  0     8h
kube-system  pod/kube-proxy-h5tz6              1/1   Running  0     9h
kube-system  pod/kube-proxy-hngcb              1/1   Running  0     8h
kube-system  pod/kube-proxy-zg89n              1/1   Running  0     9h
kube-system  pod/kube-scheduler-k8s-c1-cp1         1/1   Running  0     9h

NAMESPACE   NAME         TYPE    CLUSTER-IP  EXTERNAL-IP  PORT(S)         AGE
default    service/kubernetes  ClusterIP  10.96.0.1  <none>    443/TCP         9h
kube-system  service/kube-dns   ClusterIP  10.96.0.10  <none>    53/UDP,53/TCP,9153/TCP  9h

NAMESPACE   NAME             DESIRED  CURRENT  READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  NODE SELECTOR      AGE
kube-system  daemonset.apps/calico-node  4     4     4    4      4      kubernetes.io/os=linux  9h
kube-system  daemonset.apps/kube-proxy  4     4     4    4      4      kubernetes.io/os=linux  9h

NAMESPACE   NAME                   READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
kube-system  deployment.apps/calico-kube-controllers  1/1   1      1      9h
kube-system  deployment.apps/coredns          2/2   2      2      9h

NAMESPACE   NAME                         DESIRED  CURRENT  READY  AGE
kube-system  replicaset.apps/calico-kube-controllers-6fd7b9848d  1     1     1    9h
kube-system  replicaset.apps/coredns-78fcd69978          2     2     2    9h
root@k8s-c1-cp1:~# 

Kubernetesten bildiği kaynakları listeleme. Her sütundaki başlıkları inceleyerek, Name, Alias, API Version bilgilerini görme.

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl api-resources | more
NAME               SHORTNAMES  APIVERSION               NAMESPACED  KIND
bindings                    v1                   true     Binding
componentstatuses         cs      v1                   false    ComponentStatus
configmaps            cm      v1                   true     ConfigMap
endpoints             ep      v1                   true     Endpoints
events              ev      v1                   true     Event
limitranges            limits    v1                   true     LimitRange
namespaces            ns      v1                   false    Namespace
nodes               no      v1                   false    Node
persistentvolumeclaims      pvc     v1                   true     PersistentVolumeClaim
persistentvolumes         pv      v1                   false    PersistentVolume
pods               po      v1                   true     Pod
podtemplates                  v1                   true     PodTemplate
replicationcontrollers      rc      v1                   true     ReplicationController
resourcequotas          quota    v1                   true     ResourceQuota
secrets                    v1                   true     Secret
serviceaccounts          sa      v1                   true     ServiceAccount
services             svc     v1                   true     Service
mutatingwebhookconfigurations         admissionregistration.k8s.io/v1    false    MutatingWebhookConfiguration
validatingwebhookconfigurations        admissionregistration.k8s.io/v1    false    ValidatingWebhookConfiguration
customresourcedefinitions     crd,crds   apiextensions.k8s.io/v1        false    CustomResourceDefinition
apiservices                  apiregistration.k8s.io/v1       false    APIService
controllerrevisions              apps/v1                true     ControllerRevision
daemonsets            ds      apps/v1                true     DaemonSet
deployments            deploy    apps/v1                true     Deployment
replicasets            rs      apps/v1                true     ReplicaSet
statefulsets           sts     apps/v1                true     StatefulSet
tokenreviews                  authentication.k8s.io/v1        false    TokenReview
localsubjectaccessreviews           authorization.k8s.io/v1        true     LocalSubjectAccessReview
selfsubjectaccessreviews            authorization.k8s.io/v1        false    SelfSubjectAccessReview
selfsubjectrulesreviews            authorization.k8s.io/v1        false    SelfSubjectRulesReview
subjectaccessreviews              authorization.k8s.io/v1        false    SubjectAccessReview
horizontalpodautoscalers     hpa     autoscaling/v1             true     HorizontalPodAutoscaler
cronjobs             cj      batch/v1                true     CronJob
jobs                      batch/v1                true     Job
certificatesigningrequests    csr     certificates.k8s.io/v1         false    CertificateSigningRequest
leases                     coordination.k8s.io/v1         true     Lease
bgpconfigurations               crd.projectcalico.org/v1        false    BGPConfiguration
bgppeers                    crd.projectcalico.org/v1        false    BGPPeer
blockaffinities                crd.projectcalico.org/v1        false    BlockAffinity
caliconodestatuses               crd.projectcalico.org/v1        false    CalicoNodeStatus
clusterinformations              crd.projectcalico.org/v1        false    ClusterInformation
felixconfigurations              crd.projectcalico.org/v1        false    FelixConfiguration
globalnetworkpolicies             crd.projectcalico.org/v1        false    GlobalNetworkPolicy
globalnetworksets               crd.projectcalico.org/v1        false    GlobalNetworkSet
hostendpoints                 crd.projectcalico.org/v1        false    HostEndpoint
ipamblocks                   crd.projectcalico.org/v1        false    IPAMBlock
ipamconfigs                  crd.projectcalico.org/v1        false    IPAMConfig
ipamhandles                  crd.projectcalico.org/v1        false    IPAMHandle
ippools                    crd.projectcalico.org/v1        false    IPPool
ipreservations                 crd.projectcalico.org/v1        false    IPReservation
kubecontrollersconfigurations         crd.projectcalico.org/v1        false    KubeControllersConfiguration
networkpolicies                crd.projectcalico.org/v1        true     NetworkPolicy
networksets                  crd.projectcalico.org/v1        true     NetworkSet
endpointslices                 discovery.k8s.io/v1          true     EndpointSlice
events              ev      events.k8s.io/v1            true     Event
flowschemas                  flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta1  false    FlowSchema
prioritylevelconfigurations          flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta1  false    PriorityLevelConfiguration
ingressclasses                 networking.k8s.io/v1          false    IngressClass
ingresses             ing     networking.k8s.io/v1          true     Ingress
networkpolicies          netpol    networking.k8s.io/v1          true     NetworkPolicy
runtimeclasses                 node.k8s.io/v1             false    RuntimeClass
poddisruptionbudgets       pdb     policy/v1               true     PodDisruptionBudget
podsecuritypolicies        psp     policy/v1beta1             false    PodSecurityPolicy
clusterrolebindings              rbac.authorization.k8s.io/v1      false    ClusterRoleBinding
clusterroles                  rbac.authorization.k8s.io/v1      false    ClusterRole
rolebindings                  rbac.authorization.k8s.io/v1      true     RoleBinding
roles                     rbac.authorization.k8s.io/v1      true     Role
priorityclasses          pc      scheduling.k8s.io/v1          false    PriorityClass
csidrivers                   storage.k8s.io/v1           false    CSIDriver
csinodes                    storage.k8s.io/v1           false    CSINode
csistoragecapacities              storage.k8s.io/v1beta1         true     CSIStorageCapacity
storageclasses          sc      storage.k8s.io/v1           false    StorageClass
volumeattachments               storage.k8s.io/v1           false    VolumeAttachment
root@k8s-c1-cp1:~# 

Filtreleme yaparak kolayca gruplarımızı listeleyebiliriz,

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl api-resources | grep pod
pods               po      v1                   true     Pod
podtemplates                  v1                   true     PodTemplate
horizontalpodautoscalers     hpa     autoscaling/v1             true     HorizontalPodAutoscaler
poddisruptionbudgets       pdb     policy/v1               true     PodDisruptionBudget
podsecuritypolicies        psp     policy/v1beta1             false    PodSecurityPolicy
root@k8s-c1-cp1:~# 

Kaynağı ayrıntılı olarak açıklamalarını görmek için,

kubectl explain pod | more 
kubectl explain pod.spec | more 
kubectl explain pod.spec.containers | more 
kubectl explain pod --recursive | more 

Tanım kullanarak nodalara daha yakından incelemek için ve Name, Taints, Conditions, Addresses, System INfo, Non-Terminated, Pods ve Events lar hakkında bilgi alabiliriz.

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl describe nodes k8s-c1-cp1 | more 
Name:        k8s-c1-cp1
Roles:       control-plane,master
Labels:       beta.kubernetes.io/arch=amd64
          beta.kubernetes.io/os=linux
          kubernetes.io/arch=amd64
          kubernetes.io/hostname=k8s-c1-cp1
          kubernetes.io/os=linux
          node-role.kubernetes.io/control-plane=
          node-role.kubernetes.io/master=
          node.kubernetes.io/exclude-from-external-load-balancers=
Annotations:    kubeadm.alpha.kubernetes.io/cri-socket: /run/containerd/containerd.sock
          node.alpha.kubernetes.io/ttl: 0
          projectcalico.org/IPv4Address: 172.22.17.200/24
          projectcalico.org/IPv4IPIPTunnelAddr: 192.168.84.192
          volumes.kubernetes.io/controller-managed-attach-detach: true
CreationTimestamp: Wed, 16 Mar 2022 08:23:09 +0000
Taints:       node-role.kubernetes.io/master:NoSchedule
Unschedulable:   false
Lease:
 HolderIdentity: k8s-c1-cp1
 AcquireTime:   <unset>
 RenewTime:    Wed, 16 Mar 2022 18:24:07 +0000
Conditions:
 Type         Status LastHeartbeatTime         LastTransitionTime        Reason            Message
 ----         ------ -----------------         ------------------        ------            -------
 NetworkUnavailable  False  Wed, 16 Mar 2022 08:26:47 +0000  Wed, 16 Mar 2022 08:26:47 +0000  CalicoIsUp          Calico is running on this node
 MemoryPressure    False  Wed, 16 Mar 2022 18:22:55 +0000  Wed, 16 Mar 2022 08:23:05 +0000  KubeletHasSufficientMemory  kubelet has sufficient memory available
 DiskPressure     False  Wed, 16 Mar 2022 18:22:55 +0000  Wed, 16 Mar 2022 08:23:05 +0000  KubeletHasNoDiskPressure   kubelet has no disk pressure
 PIDPressure     False  Wed, 16 Mar 2022 18:22:55 +0000  Wed, 16 Mar 2022 08:23:05 +0000  KubeletHasSufficientPID   kubelet has sufficient PID available
 Ready        True  Wed, 16 Mar 2022 18:22:55 +0000  Wed, 16 Mar 2022 08:26:39 +0000  KubeletReady         kubelet is posting ready status. AppArmor enabled
Addresses:
 InternalIP: 172.22.17.200
 Hostname:  k8s-c1-cp1
Capacity:
 cpu:        4
 ephemeral-storage: 81529272Ki
 hugepages-1Gi:   0
 hugepages-2Mi:   0
 memory:       16388396Ki
 pods:        110
Allocatable:
 cpu:        4
 ephemeral-storage: 75137376951
 hugepages-1Gi:   0
 hugepages-2Mi:   0
 memory:       16285996Ki
 pods:        110
System Info:
 Machine ID:         500ab52583484b5eb60bd738405c4a3c
 System UUID:        fdf30142-00d8-d8fc-73fb-8c15facbf0e5
 Boot ID:          bf113caf-f511-4d15-82c1-684e0ad19afb
 Kernel Version:       5.11.0-49-generic
 OS Image:          Ubuntu 21.04
 Operating System:      linux
 Architecture:        amd64
 Container Runtime Version: containerd://1.5.5
 Kubelet Version:      v1.22.4
 Kube-Proxy Version:     v1.22.4
Non-terminated Pods:     (9 in total)
 Namespace          Name                    CPU Requests CPU Limits Memory Requests Memory Limits Age
 ---------          ----                    ------------ ---------- --------------- ------------- ---
 kube-system         calico-kube-controllers-6fd7b9848d-plnz5  0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     9h
 kube-system         calico-node-tqtjx              250m (6%)   0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     9h
 kube-system         coredns-78fcd69978-v4cvf          100m (2%)   0 (0%)   70Mi (0%)    170Mi (1%)   10h
 kube-system         coredns-78fcd69978-xs8wg          100m (2%)   0 (0%)   70Mi (0%)    170Mi (1%)   10h
 kube-system         etcd-k8s-c1-cp1               100m (2%)   0 (0%)   100Mi (0%)    0 (0%)     10h
 kube-system         kube-apiserver-k8s-c1-cp1          250m (6%)   0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     10h
 kube-system         kube-controller-manager-k8s-c1-cp1     200m (5%)   0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     10h
 kube-system         kube-proxy-h5tz6              0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     10h
 kube-system         kube-scheduler-k8s-c1-cp1          100m (2%)   0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     10h
Allocated resources:
 (Total limits may be over 100 percent, i.e., overcommitted.)
 Resource      Requests   Limits
 --------      --------   ------
 cpu        1100m (27%) 0 (0%)
 memory       240Mi (1%)  340Mi (2%)
 ephemeral-storage 0 (0%)    0 (0%)
 hugepages-1Gi   0 (0%)    0 (0%)
 hugepages-2Mi   0 (0%)    0 (0%)
Events:       <none>
root@k8s-c1-cp1:~# 

Yardım almak için -h ve ya –help kullanın,

kubectl -h | more
kubectl get -h | more
kubectl create -h | more

Kubernetes clusterımız ve nodlarımız hakkında genel kullanımda kullanabileceğimiz komutlar bu şekilde sıralanabilir, ögrendikçe, payalşmaya devam..

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top